قوانین و مقررات

کلیه کاربران سایت کاریابی اپومد ملزم به رعایت حقوق اجتمایی و صیانت از ارزش های اسلامی،فرهنگی و اجتمایی کشور میباشند و همچنین
مسئولیت رفتار و ارسالی های خود را درسایت  به عهده میگیرند

سایت کاریابی اپومد موفقیت همگان را ارزومند است